Transparante strook

Spelling woorden met een deelteken

In sommige woorden ontbreekt een deelteken (trema) of een liggend streepje. Schrijf ze correct op.

financiele zorgen zorgen
een principieel besluiteen besluit
iemand naapeniemand
enorme epidemieenenorme
een fotoonderschrifteen
een ernstig autoongelukeen ernstig
tweeenvijftig kaarten kaarten
vijfentwintig kinderen kinderen
een dankbare meeetereen dankbare
het land Italiehet land
een zwarte zeeeendeen zwarte
een officieel bedrageen bedrag
een ideale reiseen reis
gekwetste reeengekwetste
een industrieel gebouween gebouw